امولسیفایرها و پایدار کننده ها

امولسیفایرها و پایدار کننده ها

امولسیفایرها و پایدارکننده ها نقش مهمی در رفتار رئولوژیکی محصولات غذایی ایفا می کنند. برخی عملکردهای این مواد عبارتند از:

  • ویژگیهای عالی خوراکی
  • زمان ماندگاری بیشتر
  • جاذبه ظاهری
  • کاهش چربی
  • کیفیت پایدار
  • کاهش ضایعات